Waarom vernieuwend onderwijs?

Wij zijn een integraal kindcentrum, waarbinnen aandacht is voor de complete ontwikkeling van het kind. Zo is het voor een kind heel normaal om creatief te kunnen denken, te doen, te leven en te ontdekken. Het is haast vanzelfsprekend dat een vraag meerdere antwoorden heeft in plaats van één! Nieuwsgierigheid, honger om te leren en de potentie om creatief te denken wordt doorgezet en vormgegeven in ons eigentijds onderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen begrijpen wat ze leren, waarom ze dat doen en waar ze het voor kunnen gebruiken.

Ons onderwijs is kindgericht en wezenlijk anders dan het reguliere onderwijs, waarin dikwijls de methode centraal staat en elk kind op hetzelfde moment dezelfde stof moet leren en beheersen. Bij Lumiar geloven we dat dit anders kan en mag. Elk kind is anders en leert op eigen, natuurlijke wijze. Dat stimuleren we in een gepersonaliseerde omgeving, waarin kinderen in overleg, doelen bepalen en vormgeven. Wij bieden onderwijs dat van kinderen autonome, verantwoordelijke wereldburgers maakt. Binnen de gezamenlijkheid van de school als leergemeenschap.

Kinderen die zich vanuit hun eigen drijfveer ontwikkelen tot wie ze zelf willen zijn, leren vertrouwen op hun eigen kracht. Ze leren met respect omgaan met de groep of context waarin ze leven, spelen en werken. Kinderen leren al op jonge leeftijd beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen. Niet vrijblijvend, maar juist bewust.

Schrijf je kind nu hier in!

Wij zijn – Kindgericht

Ons onderwijs is kindgericht. We gaan uit van het individuele kind en zijn/haar leerbehoefte. We werken niet met een vaststaande methode die elk kind op hetzelfde moment moet doorlopen en beheersen. We zoeken, samen met een kind, naar datgene dat hem/haar inspireert om te leren en haken hierbij aan. We geven ze de ruimte en begeleiden kinderen om van daaruit te leren. Kinderen zijn eigenaar en voelen zich verantwoordelijk. Lezen, rekenen en schrijven vormen het gereedschap van het onderwijs; basisvaardigheden die alle kinderen aangereikt krijgen. Het leren gebeurt niet alleen uit boeken of achter de computer, maar juist door spel, door experimenten en door ervaringen in het ‘echte leven’ zoals de stad, de natuur, een museum of een echt bedrijf.

Natuurlijk leren
Bij een dergelijke natuurlijke manier van leren doen kinderen vaardigheden en kennis op in de praktijk. De school fungeert hierbij als een rijke en veilige praktijkomgeving. In een veilige omgeving en kleinschalige opzet krijgt ieder kind de tijd en aandacht die nodig zijn.

Door onderzoekend en planmatig werken, gaan we uit van de nieuwsgierigheid van een kind. Een leerproces en de ontwikkeling van een kind verloopt zelden gelijkmatig. Kinderen kunnen bij ons op school zelf hun leermethode leren kennen. Ieder leerproces kent dezelfde fases, waar we kinderen bewust van proberen te maken. De rol van een kind is hierin belangrijk; hij/zij is immers eigenaar van zijn onderwijs.

Kinderen krijgen les door leerkrachten, geven elkaar les of wonen workshops bij die door externe experts worden gegeven.

Wij zijn – Ondernemend

In onze school worden kinderen uitgenodigd, uitgedaagd en geïnspireerd, om vanuit hun persoonlijke leerdoelen en wensen zelf hun leerproces vorm te geven. We stimuleren hierbij een ondernemende houding. Door kinderen de kans te geven een eigen onderneming te starten, sluiten we direct aan bij de beleving en ervaring van het kind. Wij geloven in de ondernemersdrift van kinderen; elk kind wil leren, maken en creëren. De ideeën voor ondernemingen, projecten of thema’s komen vanuit de leerlingen zelf. Leren krijgt zo betekenis, het krijgt handen en voeten, het wordt concreet gemaakt. We leren de kinderen hierbij zelf initiatief te nemen en ze krijgen op deze manier eigenaarschap over hun leren. Immers: het is hun onderneming, hun ervaring, hun interesse en hun leerproces.

Wat en hoe kun je ondernemen?
Tijdens het onderdeel ‘Wereld Bouwen’, krijgen kinderen instructie(s) en tips om te ondernemen. In welke vorm dan ook; een klein project, een grote zaak; alles is mogelijk.

Maar waar begin je? Welke ideeën heb je? Hoe zet je dit om in iets concreets? Heb je een doelgroep? Wat wil je bereiken? Wil je winst maken? Is winst veel geld verdienen? Of is winst het behalen van een doel (bijvoorbeeld een schonere, duurzame wereld maken, of eenzame mensen helpen). Een greep uit een keur van vragen die op je af komen bij het opzetten van jouw onderneming.

Via een (vast) stappenplan kiest het kind (of een groepje) een product of een dienst die opgezet gaat worden. Het stappenplan en bijbehorende instructie biedt houvast en neemt het kind bij de hand om het eigen proces te begeleiden. Het ondernemen is een middel om te werken aan de kerndoelen van de wereld georiënteerde vakken. Zo plaatsen we het in een context.

Wij zijn – Lerend

In ons onderwijs besteden we aandacht aan het hele spectrum van de intelligentie; sociale, emotionele en creatieve wijsheid. We starten vanuit nieuwsgierigheid, beleving en ervaring. We stimuleren divergent en creatief denken. We gaan uit van meerdere mogelijkheden, gedachten en uitgangspunten.

Democratisch burgerschap
We besteden aandacht aan democratisch burgerschap; we zijn als school een gemeenschap, welke in een samenleving staat. Hoe zorg je voor elkaar? Wat zijn waarden en normen? Wat is onze omgangscultuur? Wie willen we samen zijn? We vinden het belangrijk dat kinderen leren wat hun rol is binnen de groep, de school en de maatschappij, om hier een duurzame bijdrage aan te kunnen leveren. We werken vanuit liefde en hart voor elk kind en wie hij/zij is. We durven te handelen vanuit het goede en spelen in op wat er zich op dat moment aandient. We durven te vertrouwen.

Groepen
We werken met jaaroverstijgende groepen; een jonge, midden en oudste groep. Kinderen hebben zo de tijd en ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. De mix van leeftijden zorgt voor uitdaging en stelt kinderen in staat elkaar te helpen en elkaar als voorbeeld te zien.

Werkwijze

Een dag op Lumiar kent elke dag dezelfde structuur en dagindeling. Deze voorspelbaarheid draagt bij aan een veilige omgeving en biedt kinderen houvast. Binnen de verschillende momenten op een dag is er voldoende vrijheid en ruimte voor spontane momenten. Zo maken we storm wandelingen als het hard waait en ontdek je hoe je tegen de wind kunt ‘hangen’. We gaan het bos in als de eerste paddenstoelen zich laten zien. En voeren we gesprekken over actuele maatschappelijke, politieke onderwerpen als daar aanleiding toe is of we opvallende nieuwsberichten tegenkomen. We werken met relatief kleine groepen, zodat er voor iedereen voldoende aandacht is.

Flexibele schooltijden en vakanties

We hechten waarde aan flexibel kunnen omgaan met schooltijden en vakanties. Omdat elk kind een eigen ritme, tempo, energie heeft. Voor jonge kinderen kan het bijvoorbeeld prettig zijn om tijdelijk vier dagen naar school te gaan of iets kortere dagen te maken. Het kan voorkomen dat een kind, naast school, een talent/sport heeft waar veel voor getraind moet worden. Wij bieden daar graag ruimte voor. Ook zijn er ouders die een aantal maanden per jaar willen reizen met hun kind(eren); ook hierin willen we mogelijkheden bieden en met elkaar kijken hoe je onderwijs dan inbedt.
Wij zijn 51 weken per jaar open en bieden het gehele jaar door mogelijkheid tot leren. Tussen kerst en oud/nieuw zijn wij gesloten. Door onze flexibiliteit en ruime openingstijden, is het mogelijk om vakantie te nemen buiten de reguliere vakanties om. We vinden het van belang dat flexibiliteit mogelijk is en dat er onder deze flexibiliteit een gedachte ligt.

Schooltijden
De school opent om 8.00 uur. Een schooldag duurt tot 14.30 uur, daarna begint de bso tot 18.30 uur.
We hanteren zogenaamde flexibele schooldagen en tijden. Kinderen kunnen op bepaalde momenten in de dag in- en uitchecken. We gaan ervan uit dat alle kinderen en ouders zich houden aan de vaste in- en uitcheckmomenten. Dit is belangrijk voor de groepsdynamiek en activiteit waar de groep op dat moment mee bezig is.

Uitstroom

Wanneer je kind in de oudste groep zit (9-13 jaar), zal er steeds meer aandacht zijn voor de fase na het basisonderwijs.

Samen met de leerkracht bekijkt het kind aan welke einddoelen nog gewerkt moet worden. Samen met de leerkracht stelt een kind hiervoor een persoonlijk plan op. Om te kijken waar je als kind staat qua niveau, kun je eventueel toetsmomenten afspreken. Een kind kan uit verschillende toetsingsmogelijkheden kiezen, waaronder CITO.

Kinderen stromen uit naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Een kind dat onze school verlaat weet wat hij goed kan en wat minder sterke kanten zijn. Het kind heeft zicht op hoe het zelf het beste leert. Kind, leerkracht en ouders gaan samen tijdig een gesprek aan over een school die goed zou kunnen passen.

De leerkracht kent het kind goed en kijkt naar het kind als geheel (met alle vormen van intelligenties), naar de wens van het kind en naar het gemaakte werk. Vanuit hier wordt een advies naar middelbaar onderwijs gegeven. Dit is niet alleen een advies over ‘niveau’; er wordt ook gekeken naar een schooltype dat passend kan zijn.

Volgen van de ontwikkeling

Omdat elk kind een eigen leerproces heeft en hier zelf eigenaarschap over heeft, is het van belang om als school elk kind goed in kaart te hebben. We besteden hier op verschillende manieren aandacht aan.

Leerlingvolgsysteem Exova
Exova heeft digitale methodieken ontwikkeld waarbij niet de lesmethode, maar het kind centraal staat. Zowel voor rekenen, taal als wereldoriëntatie zijn methodieken ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op de kerndoelen, zoals vastgesteld vanuit de overheid en die voor elke leerling gelden. De methodieken bieden veel ruimte voor individuele keuze en ontwikkeling van het kind. Het ontdekkend leren is van belang. Het kind kan zelfstandig werken in Exova. Hij/zij bepaalt een doel en Exova geeft verschillende leersuggesties om hiermee aan de slag te gaan. Het kind geeft in Exova aan wanneer het doel behaald is, na een reflectiegesprek met de leerkracht te hebben gehad.

Driehoeksgesprekken
Eens per kwartaal hebben we een ‘driehoeksgesprek’. Dit is een gesprek tussen kind, ouder en leerkracht van ongeveer 15 tot 20 minuten. Hierin wordt gezamenlijk gekeken naar de ontwikkeling van het kind. De onderwerpen die besproken worden komen voort uit de verschillende ontwikkelingslagen van het kind; cognitief, sociaal emotioneel, fysiek motorisch en relationeel.

Toetsen
Wij kiezen bewust niet voor het werken vanuit vaste methodes en het toetsen via een vast toetsingssysteem op vaste momenten. We kijken goed naar wat het kind op bepaalde momenten in de ontwikkeling nodig heeft. Toetsen kan daar wel bij horen. Dat doen we wanneer dat past binnen de onderwijsbehoefte van het kind en je samen de balans op wil maken ‘waar je staat’. Zeker met het vooruitzicht op de middelbare school is dit prettig. Om zo nog beter zicht te krijgen op het leerproces om te kunnen bepalen tot hoever de leerdoelen behaald zijn en waar eventueel nog aan gewerkt kan worden.

Leerlingdossier
Voor elk kind houden we een leerlingdossier bij. Hierin zitten alle administratieve gegevens van het kind; de aanmelding, persoonlijke gegevens, gegevens van de vorige school of het kinderdagverblijf, of bijzonderheden. Maar ook gespreksverslagen, rapportages, toetsen of informatie van externen (bijv. psycholoog, remedial teacher, logopedist). Het leerlingdossier is vertrouwelijk en wordt alleen intern gebruikt. Als ouder(s) heb je het recht dit dossier in te zien.

Passend onderwijs
We gaan ervan uit dat een kind binnen Lumiar een passend onderwijsaanbod kan krijgen. Elke leerling moet zich optimaal kunnen ontwikkelen in alle lagen van zijn ontwikkeling; cognitief, sociaal emotioneel, relationeel en fysiek motorisch. Het kan voorkomen dat we binnen Lumiar zelf onvoldoende passend onderwijs kunnen bieden, omdat een kind een heel specifieke onderwijs/leer/ontwikkelbehoefte heeft. Soms kunnen we als school extra zorg verlenen, of kunnen ouders extra begeleiding inschakelen. Het kan ook voorkomen dat een kind beter tot zijn/haar recht komt binnen een andere vorm van onderwijs. We hebben korte lijnen met de instanties om ons heen, deze spreken we dan aan, altijd in overleg met ouders.

Zorgstructuur

Als school hechten we waarde aan het hebben van een goede zorgstructuur. Hoewel wij als particuliere school geen zorgplicht hebben, voelen wij ons verantwoordelijk voor de (leer)ontwikkeling van een kind. Soms stagneert een ontwikkeling en moeten we kijken naar andersoortige begeleiding, aanpassingen of het inschakelen van externen. De zorgstructuur biedt ons (en het kind) houvast om stappen te kunnen nemen in zorg en begeleiding, met betrekking tot de onderwijs/leerbehoefte van het kind. En zo hier juiste plannen op te kunnen maken. We kijken per individuele situatie wat de rol van de school wel en niet in kan houden.

Teamoverleg
Door wekelijks teamoverleg worden de plannen schoolbreed gedragen en verankerd. Zowel leerkrachten als assistenten zijn op de hoogte. De onderwijsassistenten krijgen toegang tot de kind ontwikkelplannen, zodat ook zij goed op de hoogte zijn van het kind en hier ook op in kunnen spelen tijdens bso tijd.

Een pestprotocol, omschrijving medisch handelen en de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld zijn vaste onderdelen van onze zorgstructuur. Je kunt dit alles uitgebreider lezen in ons schoolplan.

Buitenschoolse opvang

Ieder kind dat bij ons naar school gaat, neemt ook bso af. De buitenschoolse opvang en de school zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij gaan uit van een doorlopende ontwikkelingslijn. De totale hoeveelheid uren bso zijn voor elk kind hetzelfde, ongeacht hoeveel gebruik er van de bso wordt gemaakt.* De bso start om 14.30 uur en sluit om 18.30 uur. De buitenschoolse opvang wordt geleid door de onderwijs assistenten. Zij ondersteunen tot 14.00 uur de leerkracht in de groepen, begeleiden kinderen en voeren onderwijstaken uit. In de middag verzorgen zij de buitenschoolse opvang. Zij zijn goed op de hoogte van het individuele kind en de daar bijhorende leer-, en ontwikkelbehoefte.

Tijdens bso tijd bieden we dagelijks een uitnodigend aanbod aan, aangepast op leeftijd en voorkeur van het kind zelf. Hiermee kunnen we aansluiten bij thema’s die in de school leven. Kinderen kunnen ook, wanneer ze willen, verder werken aan een project, hun onderneming of aan de slag met eigen doelen. Zo komen we tegemoet aan het bioritme van ieder kind. De assistenten/pedagogisch medewerkers kunnen hen bij het schoolwerk begeleiden, indien nodig.

Ouders

Ouders kiezen bewust voor onze school. Deze keuze is dikwijls inhoudelijk gestoeld en niet zozeer vanuit praktisch oogpunt dat de school bijvoorbeeld dichtbij gelegen is. Ouders kiezen er bewust voor dat hun kind een eigen leerroute mag bepalen en bewandelen. Dit is een andere wijze van omgaan met onderwijs, dan de meeste mensen kennen vanuit het regulier onderwijs. Waarbij onderscheidend en gepersonaliseerd onderwijs zeker in ontwikkeling is, maar waarbij klassikaal, methodisch jaar gericht onderwijs nog de boventoon voert.

De ouderbetrokkenheid is groot. Dit komt onder andere naar voren in een zes wekelijkse ouderkring. Dit is een avond voor ouders, georganiseerd door ouders uit de ouderkringcommissie. De directie en teamleden worden uitgenodigd om vanuit de school vraagstukken, mededelingen, overpeinzingen te delen en toe te lichten. Zodat er door ouders constructieve input gegeven kan worden, waarmee het team weer verder kan.

Daarnaast kunnen ouders zelf initiatieven aandragen, we staan altijd open om hierover in gesprek te gaan. Ook helpen ouders graag mee met bijvoorbeeld vaste klusmomenten en het rijden tijdens uitstapjes. Ook maken we graag gebruik van de expertise die sommige ouders vanuit hun vakgebied hebben. Denk je dat je iets bij kunt dragen? Schroom niet en laat het weten aan één van onze teamleden!

Gasten

Wij nodigen graag gasten uit in onze school om vanuit hun kennis en expertise de kinderen te inspireren. Dat kan op alle terreinen zijn. We vinden het belangrijk om naast gastlessen over bepaalde onderwerpen ook mensen uit het ‘werkende’ leven binnen te halen. Zo staat de school midden in de maatschappij en zie je als kind direct wat er in de maatschappij leeft.

Onderzoekers

We hebben als doel om ons onderwijs intensief te laten volgen binnen een wetenschappelijk kader. En willen universiteiten uitnodigen om onderzoek te doen naar onze manier van onderwijs. Onderzoek is van belang om verder te kijken dan alleen ‘ons verhaal’. Wat levert deze vernieuwende vorm van onderwijs op? Hoe leert een kind binnen ons vernieuwend onderwijs? We willen dus dat wetenschappelijk onderzoek ons onderwijs nauwlettend volgt, zodat we uiteindelijk ook resultaten verschaffen over deze vorm van onderwijs.

Werk jij als onderzoeker bij een universiteit of hogeschool en wil je met ons samenwerken en aansluiten bij onze onderzoeksvragen? Mail dan naar info@lumiar.nl. Bellen mag ook naar 06 – 3322 3360.

Hoe meld ik mijn kind aan?

Wij verwelkomen graag nieuwe leerlingen op school en willen ons vernieuwend onderwijs aan zoveel mogelijk kinderen aanbieden. We nodigen je van harte uit eerst een kijkje te komen nemen op onze school. Dat kan altijd via een rondleiding. Tijdens de rondleiding wordt er uitgebreid verteld over onze visie en krijg je een kijkje in onze onderwijskeuken. Voor een rondleiding kun je een afspraak maken door te mailen naar info@lumiar.nl of te bellen met 06-33223360.

Kosten

Lumiar is een door de Inspectie voor het Onderwijs goedgekeurde school. In tegenstelling tot andere goedgekeurde en daarnaast door de staat bekostigde scholen, ontvangen wij niet voor ieder kind een gemiddelde van 10.000 Euro per jaar. Wij voldoen (momenteel) niet aan de bekostigingseisen van de overheid. Dit houdt o.a. een minimum aantal leerlingen in en het hebben van een verplicht toetsingsbeleid (bijvoorbeeld CITO).
We vinden het de kracht van onze school dat het kleinschalig is, maar met name het verplichte karakter van het toetsingsbeleid vinden wij een struikelblok. We willen juist onderwijs bieden waarin we kindgericht werken en niet methode- en toetsgericht. Dat neemt niet weg dat ook wij de mogelijkheid bieden tot toetsing. Dat kan echter op ieder moment in het jaar, niet alleen op vaststaande momenten.

Bekostigde scholen kunnen nauwelijks flexibel omgaan met vrije dagen, vakantie en flexibele lesuren. Wij willen juist kijken naar de mogelijke flexibiliteit hierin, waarbij de onderwijs/ontwikkelbehoefte van het kind altijd het uitgangspunt is.

Tarieven buitenschoolse opvang
Als particuliere school, zullen wij op een andere manier het onderwijs moeten financieren, dan onderwijs dat door de overheid is bekostigd. Om de school zo laagdrempelig mogelijk te maken vragen wij een maandelijkse ouderbijdrage. Tevens neemt elke ouder standaard Bso af. Bso en school lopen naadloos in elkaar over en zijn geïntegreerd, wij gaan uit van een doorlopende ontwikkelingslijn. Ieder kind kan zo vijf dagen in de week tussen 8.15 uur en 18.30 uur terecht op school en bso, al naar gelang behoefte. De kosten van de opvang zijn onderdeel van de totale kosten. De totale kosten zijn voor elk kind hetzelfde, ongeacht hoeveel gebruik er van de Bso wordt gemaakt. De schoolkosten van Lumiar bestaan dus altijd uit kosten voor de Bso + de maandelijkse ouderbijdrage.

De vaste kosten van de Bso bedraagt € 7,47 bruto per uur (tarief 2020). Je kunt voor deze kosten kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen. Hierdoor worden je maandelijkse netto kosten een stuk lager. Om voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen gelden een aantal regels. De hoogte van je tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van jou en je (eventuele) partner en de hoeveelheid uren die je/jullie werken.
Je vindt de informatie via www.toeslagen.nl. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de hoeveelheid uren waar je recht op zou kunnen je hebben. Het registratienummer van onze school is 2029.98.794. Wil je een indruk krijgen van het percentage van de kosten die je vergoed kunt krijgen? Dan kun je op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken.

Ouderbijdrage
We vragen maandelijks een vaste ouderbijdrage. Dit betreft € 75,– per maand per kind. Deze ouderbijdrage besteden we aan gastdocenten/vakspecialisten, onderwijsontwikkeling, fruit/groente, uitstapjes en materialen.

Betaling
Je voldoet de ouderbijdrage en het bso tarief in maandelijkse termijnen, via automatische incasso. Dit loopt gelijk met de tegemoetkoming vanuit de Belastingdienst. Ons schooljaar start op 1 augustus en eindigt op 31 juli. Stroomt je kind tussentijds in? Dan start de betalingsverplichting op het moment dat je kind start. Wil je meer informatie? Stel je vragen gerust via info@lumiar.nl.