Privacy Verklaring Stichting Brede School Lumiar

Lumiar gaat zorgvuldig om met gegevens van haar klanten en medewerkers. Ons privacy beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op alle diensten van Stichting Brede School Lumiar.
Ons website adres is: http://www.lumiar.nl.

Door gebruik te maken van deze diensten ga je een overeenkomst met ons aan, waarmee je aangeeft kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en geef je aan daarmee in te stemmen. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met je gegevens en houden zich aan de geheimhoudingsplicht.

De organisatie verwerkt gegevens volgens de onderstaande bepalingen:

  • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • Lumiar heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn.
  • Binnen de organisatie is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.

Informatieplicht
Onder de AVG hebben organisaties onder andere een informatieplicht, deze informatieplicht zorgt ervoor dat onze klanten worden geïnformeerd over het verwerken van gegevens binnen onze organisatie. Onze werkwijze wordt kort weergegeven in deze privacyverklaring. Ons beleid is vastgelegd in het privacyreglement: hiermee maken wij inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk specifiek doel wij dit doen, hoe lang gegevens bewaard worden en wie er bij je gegevens kan. Ons privacyreglement vindt je hier.

Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?
Stichting Brede School Lumiar respecteert de privacy van ouders (voogden/verzorgers), kinderen en medewerkers en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn om onderwijs en kinderopvang te kunnen bieden.
Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden. De gegevens worden opgeslagen op door ons beveiligde servers of die van een derde partij, waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan.

Gegevens uitwisseling met derden
Je gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij daar een wettelijke grond voor is, er een dringende of gewichtige reden voor is, of indien je ons daar toestemming voor geeft. Zo verstrekken wij, in het kader van de Kinderopvangtoeslag, gegevens aan de Belastingdienst en, voor inspectiedoeleinden, aan de GG&GD.

Bewaartermijnen
Stichting Brede School Lumiar bewaart gegevens niet langer dan nodig is en hanteert bewaartermijnen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor fiscale gegevens wordt de wettelijke termijn van 7 jaar gehanteerd. Voor overige gegevens een termijn van 2 jaar na beëindiging van een overeenkomst.

Cookies
Onze website maakt gebruik van “cookies”, om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om te bekijken waar jouw belangstelling naar uitgaat, zodat we onze dienstverlening daar beter op af kunnen stemmen.

Vragen en feedback
Verwerking van persoonsgegevens hoeven met het in werking treden van de AVG niet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Lumiar heeft in het kader van de AVG de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Om de interne bedrijfsvoering te waarborgen heeft Lumiar een ‘Coördinator Privacy’ aangesteld.

Mocht je daar vragen over hebben of suggesties willen doen, neem dan contact met ons op.
De gegevens van de Coördinator Privacy zijn:

Stichting Brede School Lumiar
t.a.v. Coördinator Privacy

Componistenlaan 8
3451SX Utrecht
telefoon: 06 – 3322 3360
e-mail: info@lumiar.nl

Indien je van mening bent dat wij je klacht niet naar behoren hebben afgehandeld, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, tel: 0900-2001201.