Publicatieplicht ANBI

Zowel Stichting Brede School Lumiar als Stichting Vrienden van Lumiar worden op dit moment geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). We verwachten deze status nog in 2016 te verkrijgen. Stichting Vrienden van Lumiar is al wel een CBF erkend goed doel.

Lumiar heeft als ANBI een publicatieplicht. Hieronder publiceren wij de verplichte gegevens van beide stichtingen.


Algemene gegevens
Naam organisatie: Stichting Brede School Lumiar
De naam van onze school: Lumiar

Het RSIN/fiscaal nummer: 854523431
Vestigingsadres: Componistenlaan 8, 3451SX, Vleuten
Algemeen telefoonnummer: 06-33223360
E-mail: info@lumiar.nl

Doelstelling
Lumiar heeft als doel een unieke democratische school te zijn voor Natuurlijk Leren waar elke capaciteit van een kind gezien wordt, op een aantrekkelijke plek met een voor elke leerling toegesneden lesprogramma in een rijke leeromgeving. Met ateliers om alle talenten tot hun recht te laten komen. Een school waar goed taal- en rekeningonderwijs de basis vormt, maar waar kinderen op andere vlakken evengoed worden gezien en uitgedaagd. Kinderen leren bij Lumiar vooral spelenderwijs, spel is dus een belangrijk onderdeel van ons curriculum. Op dit moment bieden wij primair onderwijs (leeftijd 4 tot 14) en peuterschool (leeftijd 2 tot 5). Vanaf 2017 zullen wij onze doelgroepen en activiteiten uitbreiden tot en met 21 jaar (voortgezet onderwijs).

Beleid
Ons beleid richt zich op het faciliteren van een rijke schoolomgeving voor zoveel mogelijk kinderen uit de regio, die individuele begeleiding krijgen in kleine groepen. Omdat wij niet bekostigd zijn door de staat, zijn wij genoodzaakt schoolgeld te vragen bij ouders. Omdat hierdoor echter een groep kinderen geen onderwijs kan volgen bij Lumiar, omdat ouders niet in staat zijn die kosten te dragen, zoekt de stichting actief naar andere inkomsten om de kosten te dragen. De stichting probeert zoveel mogelijk publiciteit te vergaren en geld in te zamelen bij sponsoren. Al deze gelden kosten ten bate van het doel van de stichting om de kinderen uit de regio een alternatief te bieden voor het klassikale onderwijs.

Statutaire bestuurssamenstelling
Voorzitter: Seth van der Meer
Penningmeester: Aloys Fuchten
Secretaris: Josee Hendriks

Beloning bestuur
Het bestuur is volledig onbezoldigd. Dit betekent dat de bestuursleden geen enkele vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden.

Verslag van reeds uitgeoefende activiteiten
De stichting is in november 2014 opgericht. Er is sinds medio 2014 veel (denk-)werk verricht om de school op poten te krijgen. Op 23 april 2015 werd de school goedgekeurd voor de Inspectie van het Onderwijs. Vanaf dat moment werden de eerste leerlingen dan ook ingeschreven bij Lumiar.

Ons eerste volledige schooljaar is op 1 augustus 2015 gestart en op dat moment stonden er 7 kinderen ingeschreven bij Lumiar. Na de beëindiging van het eerste schooljaar, te weten 31 juli 2016, zullen wij een uitgebreid verslag doen van de uitgeoefende activiteiten. Tot die tijd kun je onze website raadplegen voor actuele informatie of ons volgen op Facebook.

Financiële verantwoording
Het boekjaar van Lumiar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het eerste boekjaar was een verkort boekjaar, en liep van 12 november 2014 tot en met 31 juli 2015.
Momenteel wordt het eerste jaarverslag opgemaakt en zal spoedig hier worden gepubliceerd.


Algemene gegevens
Naam organisatie: Stichting Vrienden van Lumiar

Het RSIN/fiscaal nummer: 855640054
Vestigingsadres: Prinses Julianastraat 2, 4132 CB Vianen
Algemeen telefoonnummer: 06-33223360
E-mail: info@lumiar.nl

Doelstelling
Stichting Vrienden van Lumiar heeft als doel het bevorderen en in stand houden van het democratisch onderwijs en andere vormen van vernieuwingsonderwijs en/of kinderopvang volgens de visie van Natuurlijk Leren voor kinderen van twee tot drieëntwintig jaar.

Beleid
Ons beleid richt zich op het financieel ondersteunen van (niet bekostigde) democratische scholen voor Natuurlijk Leren die een rijke leer- en speelomgeving faciliteren voor zoveel mogelijk kinderen die individuele begeleiding krijgen in kleine groepen. Omdat het democratische onderwijs in principe valt onder het B3-onderwijs en daarom niet wordt bekostigd door de staat, zal hierdoor een groep kinderen geen onderwijs kunnen volgen bij scholen als Lumiar, omdat sommige ouders niet in staat zijn die kosten te dragen. De stichting probeert zoveel mogelijk publiciteit te vergaren en geld in te zamelen bij sponsoren. Al deze gelden kosten ten bate van het doel van de stichting om de kinderen uit de regio een alternatief te bieden voor het klassikale onderwijs.

Statutaire bestuurssamenstelling
Voorzitter: Seth van der Meer
Penningmeester: Aloys Fuchten
Secretaris: Josee Hendriks

Beloning bestuur
Het bestuur is volledig onbezoldigd. Dit betekent dat de bestuursleden geen enkele vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden.

Verslag van reeds uitgeoefende activiteiten
De stichting is op 15 oktober 2015 opgericht. Op dit moment buigt het bestuur zich over het werven van donaties, sponsorgelden en fondsen.

Na de beëindiging van het eerste boekjaar, te weten 31 juli 2016, zullen wij een uitgebreid verslag doen van de uitgeoefende activiteiten. Tot die tijd kun je onze website raadplegen voor actuele informatie of ons volgen op Facebook.

Financiële verantwoording
Het boekjaar van Stichting Vrienden van Lumiar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het eerste boekjaar is een verkort boekjaar, en loopt van 15 oktober 2015 tot en met 31 juli 2016. Medio augustus 2016 zal het eerste jaarverslag worden opgemaakt en zal hier dan spoedig worden gepubliceerd.